Podmínky ochrany osobních údajů

(Czekam na oficjalną wersję angielską).

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Zuiddam, s.r.o. - Hotel Kapitán IČ 26320991 se sídlem Seč, Ústupky č. ev. 120 (dále jen: "správce").

2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identifikáty této fyzické osoby.

3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracowanych osobników

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění právní povinnosti, plnění smlouvy, oprávněný a životně důležitý zájem, souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro personalizaci obsahu, reklam, analýzy návěvnosti a plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce

 • v některých případech zpracovává Správce osobní údaje, aby zajistil ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, případně práv a právem chráněných zájmů dalších subjektů. Takové zpracování může Správce provádět bez souhlasu subjektu údajů. Existenci oprávněného zájmu Správce vždy pečlivě posuzuje.

2. Zpracování osobních údajů na základě smluvních podmínek

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania informacji o naszym marketingu (w tym o newsletterze) pod numerem telefonu. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

3. Účelem zpracování osobních údajů je

 • při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

4. Zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu subjektů údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje na základě uděleného souhlasu v případech, které naleznete vypsané u správce.

5. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje 

 • po dobu trvání vzájemného smluvního vztahu
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu). 
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46, 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

 

VI. COOKIES

1. Na naszej stronie internetowej znajdują się pliki "cookies", dzięki którym można uzyskać dostęp do wszystkich informacji o jej produktach. Pliki "cookies" (w dosłownym tłumaczeniu "sušenky") są złośliwymi tekstami, dzięki którym Internetowe Strony Internetowe mogą być w każdej chwili otwarte, kiedy nie są jeszcze dostępne.

2. Naše internetové stránky používají jak tzv. "session cookies", tak i tzv. "persistent cookies".

 • Sesyjne pliki cookie zawierają listę pojedynczych plików na stronach internetowych i udostępniają informacje o użytkownikach, które mogą być zadane. Sesyjne pliki cookie są automatycznie zapisywane w okamgnieniu, co powoduje, że pliki te nie są widoczne.
 • Trwałe pliki cookie umożliwiają korzystanie z internetowych stron internetowych, a także zapewniają preferencje dla użytkownika i umożliwiają dostęp do danych, które nie są dostępne w Internecie. Trwałe pliki cookie po uruchomieniu są automatycznie zapisywane. 

3. Naše internetové stránky používají cookies, které:

 • zlepszají výkon Internetových Stránek tím, že sbírají informace o způsobu, jakým je návštěvních používají (např. které záložky jsou nejvíce navštěvované).
 • zvyšují funkčnost Internetových Stránek a přibližují je Vám tím, že nám umožňují pamatovat Vaše dřívější volby. W związku z tym, że nie ma żadnych informacji na temat tożsamości WAS, ani na temat tego, że jesteście w Internecie.
 • umožňují některým nástrojům pracovat, poskytují opatření proti spamům a také přístup k věkově omezenému obsahu; a
 • umožňují některým našim dodavatelům poskytovat služby, které ve vztahu k Internetovým Stránkám poskytují v našem zastoupení.

4. "Cookies" nejsou viry. W tym celu należy podać tekstowe źródła informacji, które nie pozwalają na korzystanie z programu, a w przypadku, gdy użytkownik nie jest w stanie spustoszyć go jako programu. Pliki "cookies" nie są kopiowane ani rozprowadzane po stronach internetowych. Twoje internetowe oprogramowanie jest tak skonstruowane, że nie ma w nim miejsca na Internet, a więc nie można go traktować jako narzędzia, które można wykorzystać w Internecie.

5.Pomocne źródła "cookies" dokážeme v obecné rovině také zaznamenávat statistické údaje o chování návštěvníka těchto Internevých Stránek. Díky tomu je můžeme cíleně přizpůsobovat Vašim zájmům a požadavkům.

6. "Cookies" nie pozwalają na identyfikację populacji i problemów związanych ze Stroną Internetową, ponieważ nie mają one żadnego wpływu na nasze wyniki.

7. Dusze "cookies" dále využíváme i pro účely Vaší autentizace, tedy pro to, abychom jejich prostřednictvím eliminovali nutnost zadávání identifikačních údajů o Vaší osobě při každém dalším Vašem vstupu na Internetové Stránky. W związku z tym, że nie jest to możliwe, a także, że nie jest to możliwe, aby Vám Internetové Stránky nadále zobrazovaly ve Vámi zvoleném jazyce či v určité grafické úpravě.

8.Tyto Internetové Stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů "cookies", je však možné, že některé jejich funkčnosti budou omezené a komfort používání se sníží. W przypadku, gdy pliki cookie są akceptowane w sposób automatyczny, jej użytkownik może nie mieć dostępu do nich, ponieważ w przypadku nowych plików cookie mogą być one traktowane jako "nieakceptowane". Pliki "cookies", które na stronie internetowej są używane, mają tak duże znaczenie. Přesné nastavení této funkce zjistíte pomocí "nápovědy " Vašeho prohlížeče.

9. Strony internetowe mogą być wykorzystywane w celu ułatwienia korzystania z plików "cookies".

 

VII. Vaše práva

1. Za podmiankę stanów w GDPR máte 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí hesla, antivirového programu a záloh.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formáře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Nowa wersja podmianek ochrany osobistej jest dostępna w Internecie, a także w Internecie. Nowa wersja podmianek jest dostępna w Internecie, a także w e-mailu, w którym znajduje się adres, na którym znajduje się podmianka.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2021.

 

pl_PLPL