Podmienky ochrany osobných údajov

(Čakáme na oficiálnu anglickú verziu.)

 

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a volným pohybom týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Zuiddam, s.r.o. - Hotel Kapitán IČ 26320991 sa sídlom Seč, Ústupky č. ev. 120 (ďalej len "správca").

2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikované alebo identifikovateľné fyzické osoby; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

3. Správce najmenoval poverence pre ochranu osobných údajov.

 

II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

1. Správce spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli/a alebo osobné údaje, ktoré správce získal na základe plnenia právnych povinností, plnenia zmluvy, oprávnený a životne dôležitý záujem, súhlas subjektu s údajmi sa spracovaniem osobných údajov.

2. Správce spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre personalizáciu obsahu, reklamy, analýzy návštevnosti a plnenia zmlúv.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zpracovanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu Správce

 • v niektorých prípadoch spracováva Správce osobné údaje, aby zabezpečil ochranu svojich práv a právom chránených záujmov, prípadne práv a právom chránených záujmov ďalších subjektov. Takové spracovanie môže Správce vykonávať bez súhlasu subjektu údajov. Existencia oprávneného záujmu Správce vždy pečlivo posudzuje.

2. Zpracovanie osobných údajov na základe zmluvných podmienok

 • plnenie zmlúv medzi Vámi a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správce na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia GDPR,
 • Váš súhlas sa spracúva pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR vo vzťahu k § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vámi a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vyřízení objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,

3. Účelem spracovania osobných údajov je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vámi a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vyřízení objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,

4. Zpracovanie osobných údajov na základe udeleného súhlasu subjektov

 • Správce spracováva osobné údaje na základe udeleného súhlasu v prípadoch, ktoré naleznete vypsané u správcu.

5. Ze strany správce nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu vo význame čl. 22 GDPR. 

 

IV. Doba uchovávania údajov

1. Správce uchováva osobné údaje 

 • po dobu trvania vzájomného zmluvného vzťahu
 • po dobu nevyhnutnou k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vámi a správcom a uplatňovaním nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). 
 • po dobu, než je odvolán súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, nejdéle 5 rokov, sú-li osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správce osobné údaje vymaže. 

 

V. Príjemci osobných údajov (subdodavatelé správce)

1. Príjemci osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizaci plateb na základe zmluvy 

2. Správce nemá v úmysle predkladať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie a existenci či neexistenci rozhodnutia Komisie o zodpovedajúcej ochrane alebo, v prípadoch predchádzania uvedených v článkoch 46, 47 alebo čl. 49 odst. 1 druhom pododseku, odkaz na vhodné záruky a prostriedky na získanie kópie týchto údajov alebo informácie o tom, kde boli tieto údaje sprístupnené.

 

VI. COOKIES

1. Na našich internetových stránkach používame súbory "cookies" preto, aby sme návštevníkom poskytli väčšie pohodlie pri ich prehliadaní. Soubory "cookies" (v doslovnom preklade "sušenky") sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky vytvoria vo Vašom zariadení v okamihu, keď na ne vstúpite.

2. Naše internetové stránky používajú ako tzv. "session cookies", tak aj tzv. "persistent cookies".

 • Session cookies umožňujú listovať jednotlivými záložkami našich stránok a pamatujú si akooukoľvek informáciu, ktorú tu zadáte. Session cookie sa automaticky smaže v okamihu, keď prehliadač zavřete, alebo krátce potom.
 • Trvalé súbory cookie umožňujú týmto internetovým stránkam pamatovať si Vaše preferencie a nastavenia pre Vaši návštevu a vďaka nim sa napr. nemusíte neustále prihlasovať. Trvalé cookies po určitom nastavenom čase automaticky vyprší. 

3. Naše internetové stránky používajú cookies, ktoré:

 • zlepšujú výkony internetových Stránok tým, že sbírajú informácie o spôsobe, akým ich návštevníci používajú (napr. ktoré záložky sú najviac navštevované).
 • zvyšujú funkčnosť internetových Stránok a približujú je Vám tým, že nám umožňujú si pamatovať Vaše drievější voľby. Tieto informácie však nie sú používané k Vašej identifikácii ani k zapamätaniu si toho, kde ste na internete boli.
 • umožňujú niektorým nástrojom pracovať, poskytujú opatrenia proti spamom a tiež prístup k vekově obmedzenému obsahu; a
 • umožňujú niektorým našim dodávateľom poskytovať služby, ktoré vo vzťahu k internetovým Stránkám poskytujú v našom zastúpení.

4. "Cookies" nie sú víry. Sú to iba textové súbory, ktoré neobsahujú žiadny program a vzhľadom k tomu sa ani nedajú spustiť ako program. Súbor "cookies" sa nemôže sám kopírovať a rozesielať po internetových sieťach. Váš internetový prehliadač je však pri každej návšteve odešle Internetové Stránky, ku ktorým patrí, a ta sa potom v internetovom prehliadači zobrazí vo Vašom nastavení.

5.Pomocí súborov "cookies" dokážeme v obecnej rovine tiež zaznamenávať štatistické údaje o chovaní návštevníka týchto internetových stránok. Vďaka tomu sa môžeme cielene prispôsobovať Vašim zájmom a požiadavkám.

6. "Cookies" nám pomáhajú pri identifikácii zvlášť populárnych či problémových častí internetových stránok, nie je ale možné spojiť s konkrétnym používateľom.

7. Soubory "cookies" ďalej využívame aj pre účely Vašej autentizácie, teda pre to, aby sme ich prostredníctvom eliminovali nutnosť zadávania identifikačných údajov o Vašej osobe pri každom ďalšom Vašom vstupe na Internetové Stránky. Současně je používáme i pro účely uzpůsobení Internetových Stránek dle Vašich potřeb, tedy např. pro to, aby se Vám Internetové Stránky nadále zobrazovaly ve Vámi zvoleném jazyce či v určité grafické úpravě.

8.Tieto internetové stránky si samozrejme môžete prezrieť aj bez súborov "cookies", je však možné, že niektoré ich funkcie budú obmedzené a komfort používania sa znižuje. Většina prehliadačov tieto súbory akceptuje automaticky, ich ukládání je však možné zabrániť tak, že v nastaveních prehliadače zvolíte možnosť "neakceptovat cookies". Súbory "cookies", ktoré sa na Vašom zariadení už uložili, môžete tiež kedykoľvek vymazať. Přesné nastavenie tejto funkcie zistíte pomocou "nápovědy " Vašeho prehliadača.

9. Používáním internetových stránok Stránek vyjadrujete súhlas s použitím súborov "cookies" vyššie uvedeným spôsobom.

 

VII. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte 

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, popřípadě obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenos údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat súhlas sa spracovaním písomně alebo elektronicky na adresu alebo email správce uvedený v čl. III týchto podmienok, pričom je tým dotčená zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

2. Ďalej máte právo podať stížnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domniete, že bolo porušeno Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VIII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správce vyhlasuje, že prijímal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobných údajov.

2. Správce prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä pomocou hesla, antivirového programu a záloh.

3. Správce vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba jím poverené osoby.

 

IX. Záverečná ustanovení

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste seznámen/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste seznámen/a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

3. Správce je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novou verziou podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vaši e-mailovú adresu, ktorú ste správcom poskytli/a.

 

Tieto podmienky nabývajú účinnosti dňom 1.1.2021.

 

sk_SKSK