Підказки для особливих випадків

(Чекаємо на офіційну англійську версію).

 

I. Заключні положення

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Zuiddam, s.r.o. - Hotel Kapitán IČ 26320991 se sídlem Seč, Ústupky č. ev. 120 (dále jen: "správce").

2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fizické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační čslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění právní povinnosti, plnění smlouvy, oprávněný a životně důležitý zájem, souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro personalizaci obsahu, reklam, analýzy návštěvnosti a plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce

 • v některých případech zpracovává Správce osobní údaje, aby zajistil ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, případně práv a právem chráněných zájmů dalších subjektů. Takové zpracování může Správce provádět bez souhlasu subjektu údajů. Existenci oprávněného zájmu Správce vždy pečlivě posuzuje.

2. Підготовка осіб здійснюється на базі навчальних закладів

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

3. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

4. Zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu subjektů údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje na základě uděleného souhlasu v případech, které naleznete vypsané u správce.

5. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

 

IV. Добрий початок навчання

1. Správce uchovává osobní údaje 

 • po obu trvání vzájemného smluvního vztahu
 • po obu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po obu 5 let od ukončení smluvního vztahů). 
 • Після того, як я отримаю дозвіл на маркетингову діяльність, протягом 5 років, ви зможете пройти навчання на сайті компанії. 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46, 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

 

VI. ПЕЧИВО

1. На деяких інтернет-сторінках можуть бути встановлені файли "cookies" прото, які можуть бути використані в наступних версіях. Файли "cookies" (у перекладі з англійської "sušenky") - це невеликі текстові файли, які зберігаються на Інтернет-сторінках у Вашому комп'ютері в той момент, коли Ви не встигнете їх відкрити.

2. Наші інтернет-сторінки використовують як так звані "сесійні файли cookie", так і так звані "постійні файли cookie".

 • Сесійні файли cookie дозволяють перерахувати окремі файли на ваших сторінках і зберігати інформацію, яку ви використовуєте. Сесійний файл cookie автоматично зберігається в пам'яті, коли користувач завершує сеанс, або коли ви його завершуєте.
 • Постійні файли cookie дозволяють цьому інтернет-сторінці пам'ятати ваші уподобання і зберігати їх для ваших налаштувань, а також використовувати їх для збереження ваших даних, і вам не потрібно нічого змінювати. Постійні файли cookie після завантаження будуть автоматично видалені. 

3. На ваших інтернет-сторінках зберігаються файли cookie, які ви використовуєте:

 • zlepšují výkon Internetových Stránek tím, že sbírají informace o způsobu, jakým je návštěvníci používají (např. které záložky jsou nejvíce navštěvované).
 • zvyšují funkčnost Internetových Stránek a přibližují je Vám tím, že nám umožňují si pamatovat Vaše dřívější volby. Ця інформація не пов'язана з Вашими ідентифікаційними даними, а також з тим, де Ви перебуваєте в Інтернеті.
 • umožňují některým nástrojům pracovat, poskytují opatření proti spamům a také přístup k věkově omezenému obsahu; a
 • umožňují některým našim dodavatelům poskytovat služby, které ve vztahu k Internetovým Stránkám poskytují v našem zastoupení.

4. "Cookies" не підтримуються. Ви переглядаєте текстові файли, які не належать до жодної програми і не є жодною програмою, яка може бути використана як програма. Деякі "cookies" не можна копіювати та зберігати на інтернет-сайтах. Ваш інтернет-програма може бути використана в будь-якому місці, де ви знаходитесь, наприклад, на інтернет-сторінці, де ви зареєстровані, а також в інтернет-програмі, яку ви створили у вашому домені.

5. ми використовуємо файли "cookies" для того, щоб надавати статистичні дані про використання інтернет-сторінок. Díky tomu je můžeme cíleně přizpůsobovat Vašim zájmům a požadavkům.

6. "Cookies" призначені для ідентифікації населення та проблемних частин Інтернет-странек, не є або можуть бути пов'язані з конкретним користувачем.

7. Soubory "cookies" dále využíváme i pro účely Vaší autentizace, tedy pro to, abychom jejich prostřednictvím eliminovali nutnost zadávání identifikačních údajů o Vaší osobě při každém dalším Vašem vstupu na Internetové Stránky. Současně je používáme i pro účely uzpůsobení Internetových Stránek dle Vašich potřeb, tedy např. pro to, aby se Vám Internetové Stránky nadále zobrazovaly ve Vámi zvoleném jazyce či v určité grafické úpravě.

8.Ці Інтернет-сторінки та веб-сайти можуть надавати інформацію без використання файлів "cookies", що максимально можливо, щоб не обмежувати їх функціональність та забезпечити комфорт користування ними. Ветшина просить вас прийняти ці файли автоматично, у ваших налаштуваннях ви можете забажати, щоб у наступних налаштуваннях було вказано можливість "не приймати файли cookie". Деякі "файли cookie", які є на Вашому сайті, можуть бути використані вами, але не можуть бути прийняті. Якщо ця функція встановлена, це означає, що ви використовуєте "файли cookie" Vašeho prohlížeče.

9. Під час використання Інтернет-странек ви використовуєте файли "cookies", які використовуються з метою зберігання даних.

 

VII. Ваша правда

1. За підміною положень GDPR máte 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

2. Dále máte právo podat stížnost u Uřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VIII. Підказки щодо забезпечення особистих потреб

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí hesla, antivirového programu a záloh.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX. Завірена устaновкa

1. Завантаживши об'єкт з інтернет-джерела, ви можете стверджувати, що ви маєте право використовувати його/її з підказками особистих даних і що ви можете в цьому випадку розпізнати його/її.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Нова версія цього підміню буде надіслана на вашій власній інтернет-сторінці та буде зареєстрована Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Ці зміни набудуть чинності 1.1.2021.

 

ukUK